Tempat : Jeti Kilim
Tarikh : 8 Disember 2011
 
 
'BUDI BAHASA BUDAYA KITA'